Personal Assistant (Netherlands)

Job Location: Netherlands

Offer: Hourly rate

Commitment: Full time and exclusive with GTEcom

Set up: Hybrid

Schedule: Netherlands working hours

What Will You Do?

 • Efficiently manage incoming and outgoing communications including but not limited to email
 • Maintain calendar, schedule appointments, and coordinate meetings
 • Prepare meeting materials, agendas, and presentations, and follow up on action items as necessary
 • Arrange travel logistics, including transportation and accommodations
 • Process expense reports accurately and in a timely manner
 • Prepare various documents, reports, and presentations with a keen eye for detail and professionalism
 • Planning and coordinating events, from logistics to execution, to ensure successful outcomes
 • Manage tasks and projects efficiently, prioritizing deadlines and maintaining clear communication with the team
 • Conduct research on various topics as needed, compiling relevant information and presenting findings in a concise manner
 • Run personal errands as required
 • Act as a liaison between internal staff and external contacts, fostering positive relationships and facilitating collaboration

Are You a Good Fit?

 • Previous experience in similar role
 • Social, organized & high problem solving skills
 • Communication skills
 • Organizational skills
 • Adaptability
 • Time management
 • Attention to detail
 • Problem-solving skills
 • Proactivity
 • Interpersonal skills

Dutch Version

Aanbieding: Uurtarief

Engagement: Fulltime en exclusief bij GTEcom

Inrichting: Hybride

Rooster: Werktijden Nederland

Wat ga je doen?

 • Beheer op efficiënte wijze inkomende en uitgaande communicatie, zoals bijvoorbeeld e-mail
 • Je houdt de agenda bij, plant afspraken en coördineert vergaderingen
 • Bereid vergadermateriaal, agenda’s en presentaties voor en volg indien nodig actiepunten op
 • Het regelen van reizen waaronder transport en accommodaties
 • Verwerk onkostendeclaraties nauwkeurig en tijdig
 • Bereid verschillende documenten, rapporten en presentaties voor met een scherp oog voor detail en professionaliteit
 • Het plannen en coördineren van evenementen, van logistiek tot uitvoering, om succesvolle resultaten te garanderen
 • Beheer taken en projecten efficiënt, geef prioriteit aan deadlines en onderhoud een duidelijke communicatie met het team
 • Indien nodig onderzoek doen naar verschillende onderwerpen, relevante informatie verzamelen en bevindingen op een beknopte manier presenteren
 • Voer indien nodig persoonlijke boodschappen uit
 • Fungeren als schakel tussen interne medewerkers en externe contacten, het bevorderen van positieve relaties en het faciliteren van samenwerking

Ben jij een goede fit?

 • Ervaring in een soortgelijke rol
 • Sociaal, georganiseerd en hoog probleemoplossend vermogen
 • Communicatie vaardigheden
 • Organisatievaardigheden
 • Aanpassingsvermogen
 • Tijdsbeheer
 • Aandacht voor detail
 • Probleemoplossend vermogen
 • Proactiviteit
 • Interpersoonlijke vaardigheden

 

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx